ĐIỀU KHOẢN

Về việc sử dụng giao diện trên hệ thống LINDO dành cho khách hàng của  LINDO

1. Tất cả các giao diện đăng tải trên kho giao diện của KanKun đều là các sản phẩm thuộc sở hữu của chúng tôi . Mọi cá nhân/ tổ chức muốn sử dụng giao diện thuộc sở hữu của KanKun đều phải tuân thủ các quy định về việc tải, cài đặt và thanh toán để sử dụng các giao diện này.

2. Khách hàng của KanKun  có quyền mua và sử dụng tất cả các giao diện trên kho giao diện KanKun.

3. Khách hàng của KanKun  có quyền mua giao diện thiết kế riêng do đội ngũ thiết kế của KanKun thực hiện.

4. Giao diện tính phí là giao diện khách hàng tải về một cách hợp pháp, có xác minh hợp lệ về việc thanh toán đầy đủ và đúng quy định của nhà cung cấp giao diện (ví dụ: sao kê ngân hàng, email xác nhận thanh toán thành công từ hệ thống, phiếu thu từ KanKun  …).

5. Với mỗi giao diện khách hàng tải về, dù là giao diện miễn phí hay giao diện tính phí, tại cùng một thời điểm, khách hàng chỉ có quyền sử dụng giao diện đó cho tối đa một (01) website.

6. Trường hợp khách hàng muốn sử dụng giao diện đã tải về cho một website khác, khách hàng có thể tải và mua giao diện đó một lần nữa trên kho giao diện của KanKun  hoặc gỡ bỏ giao diện đó khỏi website thứ nhất để dùng cho website thứ hai.

7. Khách hàng không sử dụng cùng lúc một (01) giao diện cho hai hay nhiều website khác nhau.

8. Khách hàng không sao chép hay chuyển nhượng giao diện với một hay nhiều khách hàng khác nhau.

9. Khách hàng KanKun có quyền nhờ nhân viên kinh doanh của KanKun  mua và cài giao diện hộ.

10. KanKun có quyền thay đổi giá của các giao diện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với khách hàng.

11. Khách hàng chỉ cần thanh toán phí sử dụng giao diện cho KanKun theo mức giá được niêm yết tại thời điểm tải về.